Doradztwo zawodowe

Wybór zawodu lub dalszej drogi kształcenia to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdego człowieka.
 
W V Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie zorganizowany jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu oraz poziomu i kierunku dalszego kształcenia. 
Koordynatorem WSDZ jest szkolny doradca zawodowy.
 
Zadania doradcy zawodowego: 
  • diagnozowanie potrzeb uczniów gimnazjum i liceum w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • pomoc w formie indywidualnych konsultacji w wyborze kierunku kształcenia, przy uwzględnieniu możliwości psychofizycznych, zainteresowań i uzdolnień ucznia,
  • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących,  przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
  • podejmowanie działań (diagnozowanie, planowanie, realizacja) z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • współpraca z instytucjami wspierającymi WSDZ, w szczególności z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1, która szczegółowo diagnozuje każdego chętnego ucznia pod względem jego psychofizycznych predyspozycji do zawodu,
  • wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, indywidualna praca z rodzicami uczniów mających problemy zdrowotne, decyzyjne, emocjonalne, intelektualne, rodzinne,
  • udzielanie pomocy merytorycznej i wsparcia nauczycielom realizującym zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
Zapraszam od poniedziałku do piątku w ustalonych i podanych godzinach pracy i konsultacji.
                                                                                                                                                   Ewa Cichocka 
 
Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. 2013 poz.532). 

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające  rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. 2017 poz.1643).

3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2018, poz. 1601).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U.2018, poz. 1675).

.....
 
"Większość poszukujących, którym nie udało się znaleźć wymarzonej pracy, poniosła klęskę, nie dlatego, że za mało wiedzieli o rynku pracy, ale dlatego, że za mało wiedzieli o sobie."
                                                                                                                                                                                                                                                                                            R. Bolles
.....
"Trzem ludziom, wykonującym te same czynności na placu budowy, zadano to samo pytanie: co robią?
- Jak to co? - oburzył się pierwszy. - Tłukę kamienie.
- Jak to co?... Zarabiam na życie - zdziwił się drugi.
Również ten trzeci okazał lekkie zaskoczenie banałem pytania.
- Jak to co?... Buduję katedrę."

cyt. za artykułem "Katedra zbudowana na sześciu filarach"autorstwa Pawła Tomczyka, opublikowanym w dodatku do "Rzeczpospolitej"w "Mojej Karierze" z dnia 7 XI 2001r.
 
Wszystkim uczniom stojącym przed wyborem szkoły i przyszłego zawodu życzymy, aby stali się budowniczymi katedr.