Matura

Matura 2021 - zmiany

W 2021 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem egzaminu dla absolwentów, którzy wynik części ustnej egzaminu maturalnego zobowiązani są przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Uczeń/absolwent, któremu wynik z ustnego egzaminu potrzebny jest do rekrutacji na uczelnię zagraniczną w terminie do 8 lutego 2021 r. powinien złożyć dyrektorowi szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego (Załącznik 30. do „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2015 obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.”).
Do oświadczenia uczeń/absolwent powinien dołączyć dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. 

Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa – zdający nie musi dokonywać zmiany w deklaracji wstępnej.

W 2021 r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego. Jeśli absolwent nie chce przystąpić do żadnego egzaminu z przedmiotu dodatkowego musi dokonać zmian w deklaracji maturalnej, wykreślając egzaminy z przedmiotów dodatkowych. Absolwenci, którzy w deklaracji wpisali przedmiot dodatkowy i nie przystąpią do niego, na świadectwie dojrzałości umieszczony będą mieli wynik „0%”.

Zmian w deklaracjach maturalnych można dokonywać do 7 lutego 2021 r. w sekretariacie szkoły.

 

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego - AKTUALIZACJA nr 1 z 22 grudnia 2020 r. LINK
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego - AKTUALIZACJA z 19 kwietnia 2021 r. LINK
Komunikat o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego. LINK
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których moga korzystać zdający egzamin maturalny. LINK
Komunikat o olimpiadach uprawniających do zwolnienia z części egzaminu maturalnego. LINK
Komunikat o egzaminie z informatyki - lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania. LINK
Strona główna Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. LINK
Egzaminy - Wytyczne sanitarne COVID 2021 - LINK